Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Permís retribuït recuperable: preguntes i respostes

cascosReial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

Regula un permís retribuït recuperable per evitar el desplaçament i la prestació de serveis d’aquells milers de persones treballadores que, malgrat el confinament, cada dia havien de treballar en activitats no essencials de forma presencial.

Quina durada té aquest permís?
Té una durada de 10 dies laborables (11 dies naturals), des del 30 de març i fins al dijous 9 d’abril, ambdós dies inclosos.

En aquells casos en els quals resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat, les persones treballadores amb dret a aquest permís podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

Per a qui és obligatori aquest permís?
És d’aplicació obligatòria a totes les persones treballadores per compte aliena, que prestin serveis en empreses que, des del decret d’estat d’alarma, no hagin paralitzat la seva activitat, ja sigui pública o privada.

Durant aquest permís, tinc dret a rebre el meu sou?
És un permís retribuït, per tant totes les persones tindran dret a rebre el seu sou total (sou base i complements salarials), quedant exonerades de prestar serveis.

I la cotització a la Seguretat Social?
Es mantenen totes les obligacions de l’empresa i de les persones treballadores en relació a la liquidació i cotització de quotes a la Seguretat Social.

Aquests dies de permís, cal recuperar-los?
Si, és un permís recuperable i es podran començar a recuperar les hores deixades de treballar des de l’endemà mateix de la finalització de l’estat d’alarma i fins el 31 de desembre de 2020.

Com es pactarà la manera de recuperar-los?
Mitjançant la negociació col·lectiva s’haurà de pactar la manera com es recuperen aquestes hores.

S’estableix que l’empresa i la representació legal de les persones treballadores hauran de crear, en un període màxim de 5 dies, a partir del primer dia de la finalització de l’estat d’alarma, una Comissió negociadora.

En el cas que no hi hagi representació legal, es crearà una Comissió representativa integrada pels sindicats més representatius i representatius del sector on pertany l’empresa.

Durant el període de consultes, les parts hauran de negociar de bona fe amb l’objectiu d’arribar a un acord en el termini de 7 dies. Les parts podran en qualsevol moment, substituir el període de consultes pels procediments de mediació i arbitratge en el Tribunal Laboral de Catalunya.

La recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal i s’hauran de respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legalment.

En tot cas s’estableix que cada persona treballadora haurà de conèixer amb un preavís mínim de 5 dies, el dia i l’hora del temps a recuperar.

Es poden fixar uns serveis mínims?
Les empreses que estan obligades a aplicar aquest permís podran, en cas de ser necessari, establir un número mínim de plantilla o de torns de treball estrictament imprescindibles amb l’objectiu de mantenir l’activitat indispensable.

Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

I si la meva empresa o centre de treball ha aplicat un ERTO, tinc dret a aquest permís?
Ens trobem davant de dues situacions:

• Si l’empresa ha aplicat un ERTO de suspensió de la jornada de treball: les persones treballadores queden excloses d’aquest permís.

• Si l’empresa ha aplicat un ERTO de reducció de la jornada de treball: es podran compatibilitzar totes dues mesures, el permís retribuït recuperable i la reducció de jornada.

I si amb la meva empresa ja hem pactat, amb anterioritat, una mesura de flexibilitat alternativa?
No és obligatori aquest permís per a aquelles persones treballadores que presten serveis en empreses on s’hagués optat, amb anterioritat, per qualsevol altre mecanisme de distribució irregular de la jornada a conseqüència de la COVID-19.

I si faig teletreball o feines a distància, cal que agafi aquest permís?
Tampoc serà obligatori aquest permís per a les persones treballadores que desenvolupen les seves tasques habituals mitjançant el teletreball o el treball a distància.

I si estic de baixa per incapacitat temporal?
Aquestes persones seguiran estant de baixa i no serà obligatori aquest permís.

Per a qui no és d’aplicació aquest permís?
Per aquelles persones treballadores per compte aliena que prestin serveis en els següents sectors d’activitat:
1. Aquelles activitats que ja s’havien establert com a essencials quan es va decretar l’Estat d’Alarma.

2. Les que participen en la cadena d’abastiment dels mercats i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de bens de primera necessitat (aliments, begudes, productes higiènics, sanitaris i farmacèutics, alimentació animal).

3. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’Estat d’Alarma, així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.

7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que resulti necessari utilitzar per a l’acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.

8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres d’I+D+I i biotecnològics vinculats a la COVID-19, els animalaris a ells associats, el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta recerca, i les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

10. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

12. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

13. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics.

14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial decret 463/2020, de 14 de març,

16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

17. Les que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

18. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

19. Les que treballin en els Centres d’Acolliment a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària.

20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

22. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament als exclusius efectes de garantir aquest servei postal universal.

23. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.

24. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

25. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

Leave a comment