Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

L’Ajuntament que volem

A hores d’ara ja s’ha constituït la nova Paeria de Lleida, sorgida del resultat de les eleccions del 24 de maig, la qual, perquè aquesta ha estat la voluntat de la gent de Lleida que es va expressar a les urnes, recull un ampli ventall d’opcions polítiques i conforma un consistori més plural que ha d’enriquir, així ho esperem, els debats de les polítiques municipals i la concreció d’aquestes en les actuacions que es facin.

Paeria

Un consistori que requerirà una gran capacitat de diàleg i, és clar, de renúncies individuals i de partit per poder avançar en uns projectes comuns que signifiquin millores per a les persones que viuen en aquesta ciutat. Esperem que això, que és pura teoria i al mateix temps un desig, es faci realitat en la pràctica de tal manera que totes i tots en sortim guanyant. I això vol dir dedicar el temps i les energies necessaris a la recerca de solucions, des de la perspectiva municipal, dels veritables problemes que preocupen la ciutadania, sense perdre’s en viaranys secundaris o coses més banals. I que ningú es confongui, no es tracta de visió o discurs uniforme, sinó, ben al contrari, de pluralitat i transversalitat, que, sens dubte, contribueixen a millorar la gestió. Des de la UGT Terres de Lleida volem participar d’aquesta oportunitat que ara es presenta per bastir nous consensos, crear noves expectatives i generar noves il·lusions en pro de l’ocupació de qualitat i de la justícia social. Per això demanem al nou consistori que faci seu el decàleg que la UGT de Catalunya ha elaborat i ha fet públic per a tots els ajuntaments:

OCUPACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT: exigim que els nous consistoris garanteixin que cap treballador/a del consistori o d’empreses vinculades cobri per sota dels 1.000 euros. Així mateix, demanem que no s’iniciï cap procés d’externalització dels serveis que presta l’administració i que aquests estiguin presidits per la voluntat de recuperar el poder adquisitiu que els seus treballadors i treballadores han perdut com a conseqüència de les retallades. També demanem a l’administració local un posicionament clar a favor de derogar les reformes laborals i normatives penalitzadores dels empleats públics. I un posicionament públic que reconegui que la creació d’ocupació passa per l’augment de la demanda de béns i serveis i que aquesta tan sols és possible amb la recuperació del poder adquisitiu i la potenciació de l’exportació.

 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA: en primer lloc, cal avaluar si és necessari el concurs de la iniciativa privada o si el servei en qüestió es pot prestar amb els mitjans propis de l’Administració Local. Si no es disposa dels mitjans, caldrà iniciar el procés de contractació pública amb total transparència, fent una consulta prèvia als agents econòmics i socials a fi de vetllar perquè les ofertes respectin els costos laborals legals que els afecten i estiguin regulades pel conveni sectorial aplicable, incloent-hi aquelles millores superiors pactades a l’empresa. En els casos en què una empresa externa ja estigui prestant el servei, cal garantir la subrogació de les persones treballadores i de totes les seves condicions laborals. Aquestes dues qüestions relacionades amb el personal (conveni col·lectiu de referència i subrogació) han de figurar clarament explicitades en el Plec de Condicions del Concurs. Tot el procediment de contractació pública s’ha de fer amb plenes garanties de transparència i vetllant perquè no s’accepti cap oferta temerària. Un cop adjudicat el servei, i durant tota la seva durada, cal fer-ne el seguiment per garantir que es presta en les condicions i els nivells de qualitat establerts per l’Administració i no a voluntat i/o interès de l’adjudicatari.

LA CONCERTACIÓ TERRITORIAL: reivindiquem el paper de la concertació territorial com a espai estratègic per consensuar polítiques públiques que facin avançar el territori. Amb aquesta finalitat, demanem que es creïn els espais de concertació dels agents socials al territori i que es dotin de recursos

INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT: demanem una especial atenció a la planificació i/o regeneració dels PAES (Polígons d’Activitat Econòmica) i que es compti per a això amb la participació real d’empreses i treballadors representats per patronals i sindicats. Així mateix, demanem que la mobilitat obligada no sigui la gran oblidada a l’hora d’elaborar els plans municipals de mobilitat.

HABITATGE DIGNE I LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA: instem els nous Ajuntaments a posar els habitatges que els són de propietat al fons d’habitatges socials creat per l’Agència Catalana de l’Habitatge. Igualment, instem els municipis a establir un fons de lluita contra la pobresa energètica, que impedeixi que cap ciutadà o ciutadana es vegi privat dels serveis bàsics.

EDUCACIÓ I SALUT: demanem que la planificació educativa d’àmbit municipal doni resposta a les necessitats formatives actuals i a les que es desprenguin de la futura planificació i previsió econòmica del municipi; especialment, demanem atenció i participació en les necessitats sorgides als nuclis familiars com a conseqüència de l’activitat laboral i en relació amb escoles bressol i conciliació de vida familiar, personal i laboral. Demanem que es tingui en compte la prevenció de riscos laborals també en l’àmbit municipal i que dins els estudis de qualitat de la sanitat es considerin aquestes qüestions i, especialment, les de l’accidentalitat, malalties professionals i els accidents in itinire. Entenem el dret a la salut com una qüestió que ens afecta a tots. Hem d’estar atents a la salut pública. Apostem sense cap tipus de fissura per una sanitat pública i demanem que en aquells municipis en què els Ajuntaments participin de consorcis o bé en la gestió de proveïdors de serveis sanitaris es prioritzi la transparència i la participació.

INDÚSTRIA: demanem la construcció d’un marc econòmic local basada en la diversificació de sectors i, especialment, en la planificació de la captació i implementació d’indústries generadores d’ocupació, amb clústers industrials d’alt valor afegit i facilitat per a la instal·lació d’indústria auxiliar.

SERVEIS SOCIALS: demanem un esforç econòmic especial en les mesures pal·liatives dirigides a la part de la societat que més ha estat colpejada per la injustícia de la crisi. Cap ciutadà sense empara i cap recurs públic malbaratat.

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ: demanem la participació activa dels representants de la societat civil com una forma de tornar a accentuar la participació democràtica. En concret, demanem la creació de consells econòmics i socials de caràcter municipal, on és fonamental el paper de sindicats i patronals. Exigim que els catalans de diferents procedències siguin tractats com a ciutadans de ple dret.

FISCALITAT: reivindiquem que el poc marge establert per la fiscalitat municipal es posi a disposició de la justícia social i la cohesió.

 

 

Les accions dutes a terme i el temps ens diran si el que ara és teoria s’ha convertit en pràctica habitual i s’ha sabut aprofitar aquesta oportunitat.

 

 

Núria Solé i Domingo

Secretària general de la UGT-Terres de Lleida

Leave a comment